Regulamin

Regulamin konkursu

Polak Roku w Belgii”

Edycja XI

2019

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki tegorocznej, jedenastej edycji konkursu „Polak Roku w Belgii”, przeprowadzanego wśród obywateli polskich lub osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii oraz szczególnie zasłużonych dla spraw polskich.
 2. Organizatorami konkursu są: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii i Rada Polonii Belgijskiej, oraz organizacje współpracujące: Instytut Polski, Polish Expats Network Belgium, Emigration Project, Polska Macierz Szkolna.
 3. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Królestwie Belgii oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

2 Kandydaci do konkursu

 1. Kandydatami do Nagrody Polak Roku w Belgii zostają polonijne organizacje lub obywatele polscy oraz osoby polskiego pochodzenia zamieszkali na terenie Królestwa Belgii. Natomiast do Nagrody Polonii zgłaszane są międzynarodowe organizacje z siedzibą w Belgii lub obywatele innych państw zamieszkujący terytorium Królestwa Belgii.
 2. Kandydatami mogą zostać osoby, które działają na rzecz kultury lub nauki polskiej, belgijskiej czy europejskiej: twórcy, naukowcy bądź organizatorzy wydarzeń kulturalnych lub naukowych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Królestwa Belgii i odnoszące sukcesy dzięki współpracy gospodarczej i/lub handlowej z Polską. Ponadto, do konkursu mogą zostać zgłoszeni przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy i wzmacniający pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości oraz osoby lub organizacje prowadzące działalność społeczną na rzecz Polaków lub Polonii, z uwzględnieniem potrzeb socjalnych, kulturalnych, edukacyjnych czy naukowych.
 3. Kandydatami nie mogą być pracownicy polskich placówek dyplomatycznych, ani placówek administracji rządowej i samorządowej.
 4. Kandydatami nie mogą być również laureaci wcześniejszych edycji konkursu.
 5. Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać: organizacje, stowarzyszenia, związki, grupy (co najmniej 5-osobowe) oraz organizatorzy konkursu.
 6. W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest wypełnienie formularza na stronie internetowej lub przesłanie zgłoszenia zawierającego notę informacyjną o kandydacie wraz z uzasadnieniem (według formularza zgłoszeniowego na stronie polakroku.be ).
 7. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody Polak Roku w Belgii i/lub Nagrody Polonii należy przesyłać w terminie wskazanym w §9, pkt.2 na adres mailowy: zgloszenia@polakroku.be lub adres pocztowy: Rada Polonii Belgijskiej - Polak Roku w Belgii 2017- De Heuvel 16 a, 3600 Genk.

3 Komisja konkursowa

 1. Komisja konkursowa składa się z 7 osób, reprezentujących organizatorów i współorganizatorów konkursu wymienionych w §1, pkt.2. Członkowie Komisji konkursowej wybierają Przewodniczącego, natomiast Sekretarza Komisji konkursowej wyznaczają organizatorzy.
 2. Organizatorzy dokonują weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym.
 3. Członek Komisji konkursowej zgłoszony do konkursu „Polak Roku w Belgii” zostaje wykluczony z prac Komisji konkursowej, a w jego miejsce powołany zostaje inny przedstawiciel tej samej organizacji.
 4. Prace i obrady Komisji konkursowej mają charakter tajny.
 5. Decyzja Komisji konkursowej jest podejmowana zwykłą większością głosów. W sprawach spornych Przewodniczący Komisji konkursowej ma decydujący głos.
 6. Decyzje Komisji konkursowej dotyczące laureatów konkursu „Polak Roku w Belgi są ostateczne i nie podlegają zaskarżaniu, ani odwołaniu.

4 Nagroda Polak Roku w Belgii

Komisja konkursowa wybiera laureata konkursu spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających wymogi z § 2, pkt. 1.

5 Nagroda Polonii

Komisja konkursowa wybiera, spośród zgłoszonych kandydatów spełniających wymogi formalne, laureata wyróżniającego się szczególną działalnością na rzecz Polaków, Polonii, czy Polski.

6 Nagroda Internautów

Internauci wybierają zwycięzcę w plebiscycie internetowym ogłoszonym na stronie konkursu spośród wszystkich spełniających wymogi formalne kandydatów, zgłoszonych do konkursu „Polak Roku w Belgii”.

7 Nagroda Specjalna

Ambasador RP w Królestwie Belgii oraz Prezes Rady Polonii Belgijskiej mogą przyznać Nagrodę Specjalną dla wybitnej osobowości zasłużonej dla Polski i/lub Polonii w Królestwie Belgii.

8 Wyróżnienia

 1. Wyróżnieniami dla laureatów: Nagrody Polak Roku w Belgii, Nagrody Polonii i Nagrody Specjalnej są statuetki.
 2. Laureat Nagrody Internautów otrzymuje pamiątkowy medal.
 3. Statuetki i medal nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
 4. W przypadku, gdy laureat jest nieobecny na uroczystej Gali, nagroda może zostać przekazana upoważnionemu przedstawicielowi laureata.

9 Terminy

 1. Konkurs „Polak Roku w Belgii” zostanie ogłoszony w dniu 12 września 2019r.
 2. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu, zarówno drogą elektroniczną jak i pocztową upływa 12 października 2019r.
 3. Organizatorzy, zgodnie z §6, pkt.2, przyjmują kandydatury i sporządzają listę kandydatów wraz z uzasadnieniem, którą następnie przekazują Komisji konkursowej.
 4. Informacje o terminie ogłoszenia i zakończenia plebiscytu internetowego znajdą się na stronie internetowej konkursu polakroku.be
 5. Głosowanie internautów rozpocznie się 18 października 2019r. i zostanie zamknięte 31 października 2019r.
 6. Ogłoszenie wszystkich laureatów konkursu odbędzie się w dniu 12 listopada 2019r. podczas uroczystej Gali kończącej jedenastą edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”. Nazwiska zwycięzców zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie konkursu polakroku.be oraz stronie internetowej Ambasady RP w Królestwie Belgii.

10 Przepisy końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, które zostaną ogłoszone na stronach internetowych: konkursu polakroku.be oraz Ambasady RP w Królestwie Belgii: www.bruksela.msz.gov.pl.
 2. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 3. Dokumenty dotyczące kandydatów konkursu „Polak Roku w Belgii”, przesłane organizatorom nie podlegają zwrotowi.
 4. Organizatorzy nie pokrywają żadnych kosztów związanych z udziałem laureatów konkursu w uroczystej Gali.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu „Polak Roku w Belgii”, czyli 12 września