Regulamin

Regulamin konkursu

Polak Roku w Belgii”

Edycja 2016

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się tegoroczna, dziewiąta, edycja konkursu pod nazwą „Polak Roku w Belgii”, przeprowadzana wśród obywateli polskich lub pochodzenia polskiego oraz osób zasłużonych dla spraw polskich, zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii.

2. Organizatorem konkursu są Rada Polonii Belgijskiej (dalej nazywana Radą) z siedzibą przy rue Baron de Castro 46, 1040 Bruxelles, oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii (dalej nazywana Ambasadą), przy współpracy następujących organizacji: Polish Expats Network Belgium i Emigration Project.

3. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Królestwie Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na terytorium Królestwa Belgii, docenienie jego działalności oraz przedstawienie sukcesu, jaki odniósł.

§ 2

Ogólne zasady Konkursu

1. Kandydatami mogą być obywatele polscy, osoby polskiego pochodzenia lub, w przypadku Nagrody Polonii, obywatele innych państw zamieszkali na terytorium Królestwa Belgii.

2. Kandydatami nie mogą być pracownicy polskich placówek dyplomatycznych.

3. Kandydatami nie mogą być również laureaci wcześniejszych edycji konkursu.

4. Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą organizacje, stowarzyszenia, związki, grupa co najmniej 5 osób oraz organizator konkursu na formularzu zgłoszeniowym. Każde zgłoszenie powinno zawierać notę informacyjną o kandydacie wraz z uzasadnieniem (wg wzoru).

Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres pocztowy:

Rada Polonii Belgijskiej

„Polak Roku 2016”

De Heuvel 16 a, 3600 Genk

lub przez formularz zgłoszeniowy http://www.polakroku.be/zgloszenie-kandydata/

5. Rada dokonuje weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym.

§3

Nagroda POLAK ROKU

  1. Kapituła wybiera jednego zwycięzcę konkursu spośród kandydatów.

  2. Kandydatami mogą być, między innymi, osoby działające na rzecz kultury lub nauki polskiej, belgijskiej czy też europejskiej, twórcy, naukowcy bądź organizatorzy wydarzeń kulturalnych lub naukowych; osoby prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Królestwa Belgii, odnoszące sukces poprzez współpracę gospodarczą i/lub handlową z Polską, tworzenie nowych miejsc pracy czy budowanie pozytywnego wizerunku polskiej przedsiębiorczości; osoby prowadzące działalność społeczną na rzecz Polaków lub Polonii, w zakresie ich potrzeb socjalnych, kulturalnych, edukacyjnych czy naukowych.

§ 4

Nagroda Polonii

Kapituła wybiera spośród kandydatów jednego zwycięzcę, który wyróżnił się w danym roku działalnością na rzecz Polaków, Polonii, czy Polski.

§ 5

Nagroda specjalna

Na wspólny wniosek Ambasadora RP w Królestwie Belgii oraz Prezesa Rady Polonii Belgijskiej, kapituła przyznaje nagrodę specjalną dla wybitnej postaci zasłużonej dla Polski lub Polonii w Królestwie Belgii.

§ 6

Nagroda internautów

Spośród zgłoszonych kandydatów internauci wybierają zwycięzcę „nagroda internautów” poprzez plebiscyt internetowy, który ogłoszony zostanie przez kapitułę na stronie internetowej konkursu w dniu 23 października 2016 roku. Głosowanie zostanie zamknięte 6 listopada 2016 roku.

§ 7

Kapituła

1. Organizator wybiera jako członków Kapituły 9 osób, zasłużonych dla Polski i/lub Polonii w Królestwie Belgii. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego. Sekretarza Kapituły wyznacza Organizator.

2. Kapituła rozpatruje wszystkie kandydatury przekazane przez organizatorów wraz ze zgodą kandydujących.

3. W przypadku zgłoszenia do konkursu osoby, która jest członkiem kapituły, osoba ta nie bierze udziału w obradach kapituły.

4. Prace i obrady kapituły maja charakter tajny.

5. Decyzje Kapituły konkursu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzja Kapituły jest ostateczna, nie podlega zaskarżaniu, ani odwołaniu.

6. W pracach kapituły uczestniczy sekretarz z głosem doradczym w sprawach formalnych.

§ 8

Terminy

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 15 września 2016 r.

2. Zgłaszanie kandydatów do Rady upływa z dniem 16 października 2016 r.

3. Rada przyjmuje i przekazuje kandydatury komitetowi organizacyjnemu, który sporządza listę kandydatów wraz z uzasadnieniem i dalej przekazuje ją kapitule.

4. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na stronie konkursu www.polakroku.be ogłoszony zostanie plebiscyt internetowy w celu przyznania przez głosujących internautów „Nagrody Internautów”. Informacje o terminie ogłoszenia i zakończenia plebiscytu znajdą się na stronach internetowych www.polakroku.be

5. Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. podczas uroczystej Gali kończącej dziewiątą edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”. Nazwiska zwycięzców będą podane do publicznej wiadomości m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ambasady RP w Brukseli, oraz na stronie www.polakroku.be. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem zwycięzców w Gali.

§ 9

Nagrody

1. Nagrodą jest statuetka.

2. Statuetka nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.

3. W przypadku, gdy osoba nagrodzona nie będzie mogła odebrać nagrody podczas Gali, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Wydziału Konsularnego, może ona zostać przekazana upoważnionemu przedstawicielowi Laureata lub przesłana pocztą za pokwitowaniem odbioru.

4. Zwycięzca plebiscytu internetowego „nagrody internautów” otrzyma pamiątkowy medal.

§ 10

Przepisy końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany te ogłasza się na stronach internetowych: Ambasady RP w Brukseli: www.bruksela.msz.gov.pl oraz konkursu: www.polakroku.be.

2. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

3. Przesłane dokumenty nie są zwracane nadawcom.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

Bruksela, 6 września 2016 r.